قیمت ها و موجودی به روز میباشد و با خیالی راحت خرید کنید
جهت مشاوره و خرید
09194545522 - 021-22324918

مبارز


MOBAREZ مبارز


تاریخچه و راهبرد گروه صنعتی ورزشی مبارز

کارخانــه صنعتــی ورزشــی مبــارز در ســال 1995 در شــهرک صنعتـی کوثـر واقـع در کـرج تاسـیس گردیـد. ایـن شـرکت از بــدو تاســیس بــا موسســات تحقیقاتی،کارشناســان فیزیولــوژی و بیومکانیــک و ورزشــکاران مطــرح همــکاری نزدیــک داشــته اسـت و در نتیجـه 24 سـال همـکاری تولیـد محصـوالت ورزشـی اسـتاندارد مبتنـی بـر فنـاوری و تکنولـوژی روز دنیـا بوده اسـت.  واحــد طراحــی ایــن گــروه ، نــوآوری هــای جدیــدی در طراحــی دســتگاه هــا و نــرم افزارهــا انجــام داده و عملکــرد بیومکانیــک آنهــا را ارتقــا داده اســت.  تجهیــزات گــروه مبــارز بــا هــدف آســایش کاربــران و دسترســی ورزشــکاران بــه بالاتریــن ســطح کیفــی تمریــن طراحــی شــده اســت و دســتگاه هــا بــر اســاس آخریــن تحقیقــات بیومکانیــک روی عضــات و مفاصــل و شــبیه ســازی 2020 version MOBAREZ دارنده استاندارد ایزو 9001 GROUP INDUSTRIAL SPORT MOBAREZ کامپیوتــری حــرکات طراحــی مــی شــوند. ابعــاد دســتگاه هــا و مسـیرهای دسترسـی از طریـق طراحـی دقیـق بهینـه سـازی مـی شـوند تـا عملکـرد موثـر و ایمـن تـری داشـته باشـند. همچنیـن کلیــه دســتگاه هــای ایــن شــرکت بــا رعایــت اصــول و قواعــد نویــن علــم ارگونومــی طراحــی مــی شــوند. شـرکت مبـارز پیشـرو در تولیـد تجهیـزات ورزشـی و بدنسـازی بــر اســاس نیــاز مشــتریان اســت و بــه صــورت پیوســته محصـوالت و فرآینـد هـای خدماتـی خـود را ارتقـا داده و بـه روز مـی کنـد. مشـتریان مبـارز پیشـرفته تریـن تجهیـزات موجـود در بـازار را در اختیـار دارنـد. هـدف مـا ، فراینـد تولیـد بـدون نقـص و رضایـت کامـل مشـتری اسـت.اعتقاد مـا بـر ایـن اسـت ، اگـر مشـتری نباشـد مـا هـم نیسـتیم. پـس مـا همیشـه در پـی رضایـت مشـتریان ســابق و جدیـد خـود هســتیم.


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی